top of page
Image by Olga Thelavart

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden (ook wel de vervelende kleine lettertjes genoemd) van Mon Ami Coaching, een eenmanszaak ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Nederland onder Kvknr. 87041960. Het adres van Mon Ami Coaching is Lester Youngpad 42, 3543 GJ Utrecht.

 

Lees ze even goed door! Mocht je alsnog vragen of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, dan kan je op de volgende manieren contact met mij opnemen:

 

E-mail: info@monami-coaching.com

Tel.nr :  +31 6 270 650 84

Lees hier onze algemene voorwaarden...

1 – Inleidende bepalingen

Artikel 1: Definities

 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

a) Opdracht: de overeengekomen dienstverlening. Hieronder vallen ook alle (rechts)handelingen ter voorbereiding van de Opdracht;

b) Opdrachtgever: de persoon die een coaching sessie, helingsmodule of cursus, workshop afneemt of deelneemt aan een evenement of retreat. volgt c.q. wenst te volgen;

c) Partij: Mon Ami Coaching of de Opdrachtgever;

d) Partijen: Mon Ami Coaching en de Opdrachtgever;

e) Coaching: Een door Mon Ami Coaching aangeboden vorm van coaching, namelijk 1 op 1 coaching en groepsverband (een door Mon Ami Coaching aangeboden coaching voor volwassenen); workshops voor volwassenen (een door Mon Ami Coaching aangeboden coaching voor volwassenen bestaande uit onder andere intuïtief coachen, energetische healing of organisartor en begeleider tijdens de retraïtet;

f) Alternatieve helingsmodaliteiten: door Mon Ami Coaching aangeboden alternatieve helingsmodaliteiten waaronder Innerlijk kindwerk, Schaduwwerk, Systemisch Werk en Quantum field grid work en Geluids Therapie;

g) Cursussen; door Mon Ami Coaching aangeboden online cursussen voor volwassenen, die zelfstandig te volgen zijn.

h) Evenementen, Workshops en retreats; nader te omschrijven  worden aangeboden door Mon Ami Coaching

i) Schriftelijk: hieronder wordt in deze Algemene Voorwaarden ook het gebruik van elektronische communicatiemiddelen zoals e-mail begrepen of Whatsapp berichten, zolang de authenticiteit van de elektronische communicatie en de identiteit van de afzender voldoende vaststaat.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Opdracht en alle overige werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Mon Ami Coaching.

Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden worden ingeschakeld. Mon Ami Coaching zal bij het inschakelen van derden steeds de nodige zorgvuldigheid betrachten. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) zijn niet van toepassing.

Partijen kunnen in goed overleg afspraken maken die afwijken van deze Algemene Voorwaarden, indien dit schriftelijk wordt vastgelegd. Zulke afspraken hebben voorrang op deze Algemene Voorwaarden, maar de afwijking geldt enkel voor de Opdracht waarvoor deze afwijking is afgesproken.

De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien Mon Ami Coaching niet steeds de strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of dat Mon Ami Coaching in de toekomst niet naleving van deze voorwaarden kan verlangen.

Mon Ami Coaching heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen (dit zal tijdig worden gemeld door Mon Ami Coaching). Indien er sprake is van een ingrijpende wijziging volgens artikel 6:237 sub c van het BW, heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

2- Producten

Artikel 3: Coaching (1-op-1, relatie en business)

 

De kosten voor alle aangeboden coachingssessies worden niet vergoed door de zorgverzekeraar en worden niet gedaan vanuit de hoedanigheid van GZ-psycholoog. Deze vallen daarom niet onder de wetgeving van de Nederlandse Zorg en GGZ-regelgeving.

De Opdrachtgever kan enkel losse sessies , trajecten en retreats boeken die online aangeboden worden.

Aanmelding voor alle typen coaching bij Mon Ami Coaching kan online via het boekingssysteem.

Mon Ami Coaching mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden, zonder dat daarvoor toestemming van de Opdrachtgever vereist is.

Een deelnemer is verplicht om Mon Ami Coaching op de hoogte te stellen van al datgene wat voor de coaching van belang zou kunnen zijn.

Er wordt verwacht dat een deelnemer de instructies en eventuele opdrachten van Mon Ami Coaching opvolgt en uitvoert.

De deelnemer begrijpt dat de coaching op vrijwillige basis worden gevolgd en dat het de verantwoordelijkheid van de deelnemer is om te bepalen wat hij/zij met de door Mon Ami Coaching gegeven adviezen zal doen.

Alle producten zijn persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar en kunnen ook niet gedeeld worden met anderen.

Indien de Opdrachtgever geen gebruik maakt van zijn/haar recht om een dienst bij te wonen, vindt er geen restitutie plaats van het geld.

Consulten en sessies vinden plaats Live, Telefonisch of via Zoom. Opdrachtgever ontvangt direct na boeking een betalingslink.

Restitutie van betaalde bedragen is niet mogelijk.

Alle diensten van Mon Ami Coaching wordt vooraf in rekening gebracht.

Aanmelding voor de alternatieve helingsmodaliteiten bij Mon Ami Coaching kan online via het boekingssysteem.

Er wordt verwacht dat een deelnemer de instructies en eventuele opdrachten van Mon Ami Coaching opvolgt en uitvoert.

Een deelnemer is verplicht om Mon Ami Coaching op de hoogte te stellen van al datgene wat voor de alternatieve helingsmodaliteiten van belang zou kunnen zijn.

De deelnemer begrijpt dat deze  op vrijwillige basis worden gevolgd en dat het de verantwoordelijkheid van de deelnemer is om te bepalen wat hij/zij met de door Mon Ami Coaching gegeven adviezen zal doen.

Let op: een consult bij Mon Ami Coaching is geen vervanging voor reguliere medische zorg en de informatie op deze site en tijdens de consulten is niet bedoeld als vervanging van het advies van uw eigen arts of specialist. Aangeraden wordt om bij lichamelijke of psychische klachten altijd (ook) je huisarts te raadplegen en/of te overleggen met je behandelend arts 

 

Artikel 5: Cursussen,workshops en retreats

 

De kosten voor cursussen worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Cursussen worden zelfstandig, online of live gevolgd in een beveiligde omgeving.

De deelnemer begrijpt dat cursussen op vrijwillige basis worden gevolgd en dat het de verantwoordelijkheid van de deelnemer is om te bepalen wat hij/zij met de door Mon Ami Coaching gegeven adviezen zal doen.

Mon Ami Coaching is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten die Mon Ami Coaching aan Opdrachtgever heeft verstrekt conform de overeenkomst. En daarmee wordt ook bedoeld: audio's, modellen, trainingen, lezingen, workshops, oefenmateriaal.

Opdrachtnemer mag alleen gebruik maken van deze producten ten behoeve van de Opdracht. Om de producten op een andere manier te gebruiken dan wel te vermenigvuldigen, zullen ze vooraf toestemming moeten vragen aan Mon Ami Coaching. Alleen als Mon Ami Coaching dan uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven, mogen de producten op een andere manier worden gebruikt.

Restitutie van betaalde bedragen is niet mogelijk.

3- Verplichtingen van de Opdrachtgever

Artikel 8: Verplichtingen

 

De Opdrachtgever houdt zich aan de door Mon Ami Coaching gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement zoals opgenomen in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden.

De Opdrachtgever dient de aanwijzingen op te volgen tijdens het leveren van de diensten.

4- Aanmelding

Artikel 9: Aanmelding

 

Aanmelding voor alle diensten bij Mon Ami Coaching kan online via het boekingssysteem.

5- Betalingsvoorwaarden

Artikel 10: Tarieven en voorwaarden

 

Mon Ami Coaching accepteert alleen betalingen via bankoverschrijvingen.

Mon Ami Coaching hanteert ook betalingstermijnen, de kosten worden per iedere 1e van de maand gefactureerd middels de mail en dienen binnen de wettelijke termijn van 14 dagen te worden voldaan. 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW (tenzij vrijgesteld van BTW).

Mon Ami Coaching heeft het recht de prijzen aan te passen. Alle veranderingen zullen van te voren worden aangekondigd op de website. Indien binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst de prijs wordt verhoogd, kan de overeenkomst worden ontbonden.

Bij niet tijdige betaling verstuurt Mon Ami Coaching een schriftelijke herinnering waarin de mogelijkheid wordt geboden het nog verschuldigde bedrag binnen twee (2) weken te voldoen.

Na het verstrijken van de nieuwe betalingstermijn is er sprake van verzuim en heeft Mon Ami Coaching het recht om de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen. Daarnaast zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die Mon Ami Coaching moet maken voor rekening van de klant.

6- Feestdagen, vakantie en annulering (door Mon Ami Coaching)

Artikel 11: Feestdagen en vakanties

 

Mon Ami Coaching heeft het recht om de praktijk geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. Dit zal natuurlijk tijdig worden gecommuniceerd door Mon Ami Coaching via e-mail of Whatsapp aankondigingsbericht.

 

Artikel 12: Annulering door Consument/ Opdrachtgever of door Mon Ami Coaching

 

Mon Ami Coaching heeft het recht om een vervanging te regelen in het geval van ziekte of andere onvoorziene omstandigheden.

Indien een afspraak komt te vervallen, wordt dit zo spoedig mogelijk per e-mail of Whatsapp bericht doorgegeven. Wanneer dit door de consument of opdrachtgever gebeurd is deze zelf verantwoordelijk voor het opnieuw inplannen van een nieuwe afspraak.

Diensten die komen te vervallen wegens feestdagen, vakantie en/of annulering door de consument, kunnen binnen twee (2) maanden door de Consument/ Opdrachtgever worden ingehaald. Dit gebeurt altijd in goed overleg.

7- Afmelden Dienst

Artikel 13: Annuleringsvoorwaarden Opdrachtgever

 

Een gereserveerde dienst kan tot vierentwintig (24) uur voor aanvang van de afspraak per e-mail of whatsapp bericht worden geannuleerd c.q. verplaatst binnen 2 maanden.

Restitutie van betaalde bedragen is niet mogelijk.

Annuleringen die korter dan vierentwintig (24) uur voor aanvang van de afspraak gedaan worden zullen volledig in rekening worden gebracht.

8- Huisregels

Artikel 14: Huisregels

 

Iedere Opdrachtgever moet zich altijd aan de volgende huisregels van Mon Ami Coaching houden:

Opdrachtgever is op tijd aanwezig voor afspraken.

Wanneer Opdrachtgever niet alle informatie ontvangen heeft, stelt Opdrachtgever Mon Ami Coaching op de hoogte, zodat de benodigde informatie nogmaals verstrekt kan worden.

De diensten worden gegeven met wederzijds respect: verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.

9- Aansprakelijkheid

Artikel 15: Aansprakelijkheid

 

Deelname aan de consulten, coaching, cursussen,  workshops, retreats, evenementen of spirituele helingsmodaliteiten is vrijwillig en op eigen risico van de Opdrachtgever.

Mon Ami Coaching is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot (fysieke/geestelijke/materiele) gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

Mon Ami Coaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijke letsel, verlies, diefstal of schade verband houdende met het volgen van consulten/coaching/cursussen/workshops/ retreats/spirituele helingsmodaliteiten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Mon Ami Coaching.

Deelname aan een dienst is alleen mogelijk wanneer de gezondheid van de Opdrachtgever geen belemmering is. De Opdrachtgever moet bij twijfel voor de aanvang van afname van een contact opnemen met zijn/haar huisarts.

De diensten zijn niet bedoeld om de reguliere gezondheidszorg te vervangen, maar juist om deze aan te vullen. Raadpleeg een (huis)arts indien nodig.

10- Overige bepalingen

Artikel 16: Nietigheid, inspanningsverplichting

 

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen deze Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

Mon Ami Coaching zal de Opdracht altijd naar haar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren, maar is tot geen resultaat verplicht.

 

Artikel 17: Overdracht

 

Het is niet toegestaan de rechten en plichten die voortvloeien uit de Opdracht aan een derde over te dragen, tenzij Mon Ami Coaching hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillen

 

Op alle rechtsverhoudingen is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die ontstaan die niet minnelijk geschikt kunnen worden, zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsma.

bottom of page